Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO VARMS

         1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.varms.pl jest firma:

  V&A Wioletta Kaczmarek-Pilska

   REGON: 100658819, NIP: 732-103-89-84

   z siedzibą w miejscowości Dzierżązna 11Ł, 95-001 Biała

  zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

      W świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również nasi zaufani partnerzy:

            Payu, PayPal, Faceebook, Instagram, Inpost

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane Osobowe również przetwarzane są zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

            2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
   • Rejestracji konta użytkownika.
   • Zamieszczenia ogłoszenia.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  2. Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.
   • Wystawiania dokumentów księgowych.
  3. Kontaktu z varms.pl
   • Obsługi zgłoszeń.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  4. Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
  5. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  6. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  7. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes varms.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  3. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  6. Archiwizacji danych.

        3. Pochodzenie i rodzaj przetwarzanych danych.

  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym varms.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.
  2. Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
  3. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

       4. Cel przetwarzanych danych.

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
   • Rejestracji konta użytkownika.
   • Zamieszczenia ogłoszenia.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  2. Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.
   • Wystawiania dokumentów księgowych.
  3. Kontaktu z varms.pl
   • Obsługi zgłoszeń.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  4. Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
  5. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  6. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  7. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes varms.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  3. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  6. Archiwizacji danych.

  4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania  przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

  1. identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym 

  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

   5. Przekazywanie danych osobowych.

   1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez varms.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
   2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych varms.pl.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
   3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
   4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
   5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

                         6. Czas przetwarzania danych

    1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
    2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
    3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

      7. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

8. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

Każdy użytkownik ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3. Usunięcia danych.
  • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
 4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
   1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
    1. Drogą elektroniczną na adres varms@varms.pl
    2. Drogą korespondencyjną na adres: V&A Wioletta Kaczmarek-Pilska, Dzierżązna 11Ł, 95-001 Biała
    3. Osobiście w siedzibie Administratora.
   2. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
   3. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
   4. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
   5. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
   6. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

9. Organ nadzorczy i skargi.

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu Varms. Adres:

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

  • dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;

  • dostęp do aktualnego statusu zamówienia na podstawie powiadomienia wysłanego na wskazany przez klienta adres e-mail. Link zawiera unikatowy numer  zamówienia;

  • certyfikat SSL.